Hukuki Danışmanlık

Hukuki Danışmanlık Hizmetinin Amacı

Ticari yaşamın çok karmaşık ve küresel hale geldiği günümüzde yaşanabilecek hukuki sorunlar için önceden çözümler üretmenin yanında müvekkillerimizin ihtiyaç duyduğu her konuda hukuki görüş ve önerilerde bulunarak karşılaşılması muhtemel problemleri asgari seviyeye indirmektir.

Ticari yaşamın çok karmaşık ve küresel hale geldiği günümüzde yaşanabilecek hukuki sorunlar için önceden çözümler üretmenin yanında müvekkillerimizin ihtiyaç duyduğu her konuda hukuki görüş ve önerilerde bulunarak karşılaşılması muhtemel problemleri asgari seviyeye indirmektir.

Hukuki Danışmanlık Kapsamında Verilen Hizmetler

Hukuki Görüş ve Mütalaa Vermek

Şirketin ihtiyaç duyduğu ve talep ettiği hususlarda yazılı veya sözlü hukuki görüş ve önerilerde bulunmak.

Sözleşme Ve Protokoller Hazırlamak

 • Şirketin müşterileri ile yapacağı sözleşmeleri hazırlamak.
 • Şirketin mal ve hizmet alımı yapacağı tedarikçi firmaları tarafından hazırlanan sözleşmeleri incelemek veya yeniden düzenlemek.
 • Şirket adına kira sözleşmeleri hazırlamak.
 • Şirketin ihtiyaç duyduğu konulara ilişkin protokolleri hazırlamak.
 • Şirket adına ihtar ve ihbarnameler düzenlenmek ve göndermek.
 • Şirkete gönderilen ihtar ve ihbarnamelere cevap vermek.

Dava Ve İcra Dosyalarını Takip Etmek

 • Mahkemeler başta olmak üzere adli makamlar önünde şirketi temsil etmek
 • Şirkete karşı açılan dava ve icra dosyalarını takip etmek
 • Şirket adına açılacak dava icra dosyalarını takip etmek

Adli Veya İdari Makamlar İle İlgili Yazışmaları Yapmak

 • Adli makamlardan gelen yazılara cevap vermek
 • İcra Müdürlükleri tarafından şirkete gönderilen haciz ihbarnamelerine cevap vermek
 • Şirket çalışanları ile ilgili olarak icra müdürlükleri tarafından gönderilen maaş hacizlerine cevap vermek
 • İdari makamlardan gelen yazılara cevap vermek veya idari makamlara yazılacak dilekçeleri düzenlemek

4857 Sayılı İş Kanunu Ve İlgili Mevzuat Gereğince;

 • İşçi işveren arasındaki ilişkileri düzenleyen yasal mevzuat hakkında bilgilendirme yapılması
 • Personel İş sözleşmelerinin hazırlanması
 • İş sözleşmesinin ihlali durumunda düzenlenecek tutanak ve belgelerin hazırlanması
 • Personel ile ilgili yapılacak yazışmaların ve ihtarnamelerin hazırlanması
 • İş kazaları ve Meslek hastalıklarından doğacak uyuşmazlıkların takibinin yapılması

Sendikalar Kanunu Ve Toplu İş Hukuku Gereğince;

 • İşyerinde sendikal faaliyet başlaması durumunda işveren tarafından yapılması gereken işlerin takibi.
 • Sendikanın Yetki Belgesine itiraz davası açılması.
 • Toplu İş Sözleşmesi tekliflerinin yorumlanması ve müzakerelerinin yürütülmesi.
 • Toplu İş sözleşmesinin sonuçlandırılması.
 • Toplu İş Sözleşmesinin olumsuz sonuçlanması halinde Grev ve Lokavt süreçlerinin yönetilmesi.

Hukuki Danışmanlık Hizmetinin Verilme Şekli

 • Hukuki Danışmanlık kapsamındaki işler için yazılı sözleşme düzenlenir.
 • Müvekkil şirket tarafından sözleşme kapsamındaki tüm işler avukata yazılı olarak veya E-Posta aracılığıyla tevdi edilir.
 • Avukata tevdi edilen tüm iş ve işlemlerin süreçlerinden müvekkil şirket yazılı olarak veya E-Posta aracılığıyla düzenli olarak bilgilendirilir.
 • Müvekkil şirket ile aylık olarak bilgilendirme ve istişare toplantısı yapılır Ancak talep halinde ayrıca kararlaştırılan zamanlarda da bilgilendirme ve istişare toplantısı yapılabilir.
 • Müvekkile ait işler düzenli olarak dosyalanır aynı zamanda iş ve işlemlerin tüm süreçleri elektronik ortamda takip edilir.
 • Müvekkilin ihtiyaç duyduğu raporlar avukat tarafından hazırlanarak talebi halinde müvekkile gönderilir.
 • Hukuki danışmanlık kapsamındaki işlerin ücretlendirilmesi Şirketin iş kapasitesi ile orantılı olmak ve yasal asgari ücret tarifesinden aşağıya olmamak kaydıyla taraflarca belirlenir. Müvekkilden sözleşme ile belirlenen ücretler dışında avukatlık ücreti adı altında başkaca bir ücret talebinde bulunulmaz.
 • Sözleşme ile belirlenen ücret aylık olarak düzenlenecek Serbest Meslek Makbuzu karşılığı ödenir. Böylece hukuki danışmanlık hizmeti karşılığında ödenen ücretlerin tamamı şirket tarafından gider olarak gösterilebilir.
 • Dava ve icra takipleri nedeniyle karşı taraftan alınacak yasal avukatlık ücretleri her zaman avukata ait olacaktır.